Hero Image

Bristol-Myers Squibb - Global Biopharmaceutical Company

Na?e firemní logo

Objevte, pro? má novy Bristol Myers Squibb to, co je zapot?ebí, abychom p?inesli prospěch více pacient?m ne? kdykoli p?edtím.

O spole?nosti Bristol Myers Squibb ?eská republika

Bristol Myers Squibb ?eská republika poskytuje své léky pacient?m v??eské republice od roku 1991. Ve spole?nosti Bristol Myers Squibb ?eská republika je práce na?ich zaměstnanc? zamě?ena na pomoc pacient?m zvítězit nad vá?nymi nemocemi. Ná? tym se věnuje vyzkumu, vyvoji a poskytování ?ivot zachraňujících a ?ivot zlep?ujících inovativních lék?. Na?i úspě?nost jako v?d?í spole?nosti v?oblasti biofarmak hodnotíme pozitivním p?ínosem, ktery jsme p?inesli do ?ivota na?ich pacient?. ?


Informace o lé?ivych p?ípravcích (VPOIS)

Informace o klinickych studiích

IMUNOONKOLOGIE: otázky a odpovědi