Hero Image

Bristol-Myers Squibb – globalna firma biofarmaceutyczna

Nasza marka

Chơi rouletteDowiedz si?, w jaki sposób nowy Bristol Myers Squibb pomaga jeszcze wi?kszej liczbie pacjentów.

O Bristol Myers Squibb Polska

Bristol Myers Squibb jest firm? biofarmaceutyczn?, której celem jest dostarczanie?pacjentom,?którzy walcz? z ci??kimi chorobami , leków o wysokiej jako?ci. Nasze specjalistyczne leki pomagaj? pacjentom w walce z nowotworami i chorobami hematologicznymi.

Bristol Myers Squibb, jako pierwsza firma farmaceutyczna na ?wiecie wprowadzi?a nowoczesn? immunoterapi? w leczeniu nowotworów.
Nasze leki onkologiczne,?ze wzgl?du na ich innowacyjno?? i prze?omowy charakter terapii by?y nagradzane presti?owymi nagrodami farmaceutycznymi.

Bristol Myers Squibb dzia?a na ?wiecie ju? ponad 125?lat, a jednym z naszych kluczowych czynników sukcesu jest szeroko zakrojony program badań i rozwoju, uznawany za jeden z?najbardziej efektywnych w bran?y. Pozwala nam to regularnie udost?pnia? pacjentom nowe leki.

Na polskim rynku Bristol Myers Squibb dzia?a od ponad 20 lat. Prowadzimy dzia?alno?? badawcz? i sprzeda?ow?.?W Polsce znajduje si? biuro regionalne badań klinicznych dla regionu Europy ?rodkowo - Wschodniej i Turcji. Poza dzia?alno?ci? komercyjn? firma podejmuje równie? wiele dzia?ań i inicjatyw edukacyjnych we wspó?pracy ze stowarzyszeniami dzia?aj?cymi na rzecz pacjentów onkologicznych.


Global Business

Dyrektor Generalny (CEO):
Centrala:
Nowy Jork, USA
Bran?a:
Biofarmaceutyki
Strona www:
Skrót NYSE:
BMY
Inwestycje w R&D:
4,94 mld USD ??cznie z nak?adami na odkrycie i opracowanie nowych leków
G?ówne lokalizacje:

Polska?

Dyrektor Generalny:
Antoni ?arski
Siedziba:
Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa