Hero Image

Bristol-Myers Squibb - Global Biyofarmas?tik ?irketi

Bristol Myers Squibb

Her yeni güne daha ?ok hastaya ula?mak ve yard?mc? olmak amac?yla ba?l?yoruz. Bristol Myers Squibb’i ke?fedin.

Bristol Myers Squibb Türkiye

Ciddi hastal?klarla mücadele eden hastalara yard?m etmeye kendini adam??, yetenekli ve performans? yüksek ?al??anlar?na profesyonel e?itim ve geli?im f?rsatlar? sunan lider biyofarma ?irketiyiz. Hastalar?n ciddi hastal?klar ile mücadelesine yard?mc? olmak i?in yenilik?i ila?lar? ke?fedip geli?tirerek hastalara sunuyoruz.?Bristol Myers Squibb olarak Türkiye'de 25 y?ld?r hizmet veriyoruz. Kültürümüzü dünyan?n d?rt bir yan?nda farkl? bak?? a??lar?na sahip olan meslekta?lar?m?z?n tutkusu, deste?i ve birbirleri ile uyumu olu?turuyor. Hastalar?m?z?n t?bbi ihtiya?lar?n? kar??lama taahhüdümüz, yenilik?i ve gurur verici ba?ar?lar kazanmam?z y?nünde bizleri te?vik ediyor.

?
Chơi rouletteIOTR2005218 - 10/2020